Listed Options | Saxo Bank

Hvorfor købe optioner i stedet for aktier

Hvorfor købe optioner i stedet for aktier

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Lad os sige at aktiekursen hos Pers Bildæk A/S d. 6. maj lå på 67 kr. og præmien (prisen) er 8,65 kr. for en Juli 75 call option, hvilket indikerer, at udløbsdaten er den tredje fredag i Juli, og at strikekursen er 75 kr. Den totale pris på kontrakten er 8,65 kr. * 655 = 865 kr. I realiteten skal du også indregne kommissioner, men vi ignorerer dem i dette eksempel.

Skat - Optioner og Futures

Udlø bsdagen for aktieoptioner er den 8. fredag i må nederne marts, juni, september og december. Hvis denne dag ikke er en bankdag bliver udlø bsdagen næ rmeste foregå ende bankdag. For optioner i OMXC75-futures og futures i OMXC75-indeks er udlø bsdagen den 8. fredag i udlø bsmå neden.

Optioner og optionshandel - Nordnet

Er alle de ovennævnte krav opfyldt, men sker der ikke levering af de underliggende aktier (eksempelvis fordi en optionskontrakt udløber uden at blive udnyttet), vil beskatningen ske efter statsskatteloven, dvs. som personlig indkomst for personer med begrænsning på adgangen til tabsfradrag. Konsekvensen af beskatning efter statsskatteloven er, at betalte præmier ikke er fradragsberettigede, mens modtagne præmier er skattepligtige og medregnes i den personlige indkomst.

I bund og grund er optionens præmie dens indre værdi + tidsværdi. Husk at den indre værdi er den mængde penge, som er in-the-money. Tidsværdi repræsenterer muligheden for, at optionen stiger i værdi. Så prisen på optionen som er brugt i vores eksempel kan ses som følgende:

Selvom medarbejderaktieoptioner ikke er tilgængelige for alle, kan disse type optioner på en måde også kategoriseres som en tredje grund til at bruge optioner. Mange virksomheder bruger aktieoptioner som en måde at tiltrække og beholde talentfulde medarbejdere, specielt ledere.


Da din portefø lje fø lger C75 CAP, er du sikker på , at portefø ljen plus differensafregningen på futuren er præ cis kroner væ rd den 69. maj. I den mellemliggende periode modtager du desuden udbytter på 6955 kroner, så du ender med sikkerhed med kroner &ndash det vil sige et afkast på 5 procent, uden at du har behø vet at sæ lge portefø ljen og kø be den tilbage.

Aktieoptioner er et effektivt instrument til at ø ge afkastet eller reducere risiko. Uanset om du tror, at aktiekursen skal gå op, ned eller stå stille kan du tjene penge.
Aktieoptioner kan endda væ re et alternativ til at kø be aktier eftersom en investering i aktieoptionen kræ ver mindre kapital end et tilsvarende aktiekø b. En lille kursstigning i aktien kan mangedoble optionens væ rdi, og dit afkast kan blive meget stort. Aktieoptioner kan også beskytte mod kursfald. Også i dette tilfæ lde skal du bare investere en lille del af din kapital. Du risikerer mindre og få r en god beskyttelse, hvis kurserne falder.

Så hvad er en future (futureskontrakt)? En future er en kontrakt til at sælge/købe en råvare til en senere dato til en kurs, som er blevet aftalt på forhånd. Ligesom optioner er futures en form for forsikring.

Hvad hvis ABC aktiekursen ligger under 655 kr. til den tid, hvor du kan udnytte optionen? Dine optioner er værdiløse, du spildte dine penge, og du kan enten prøve igen eller kravle tilbage til investeringsforeningerne.


Hvis du sæ lger en future, indgå r du en aftale om at betale 655 kroner for hvert point, C75 CAP overstiger 6597 den 69. maj. Hvis C75 CAP ender under 6597, få r du tilsvarende betalt.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar